Huishoudelijk reglement

Home /
Huishoudelijk reglement
Huishoudelijk reglement golfvereniging Ameland, vastgesteld in de algemene ledenvergadering van 9 maart 2018
1. Leden.

De vereniging kent verschillende hoofd-categorieën leden, die in de statuten zijn opgenomen. Sub-categorieën kunnen in dit huishoudelijk reglement opgenomen worden. De vereniging kan op een algemene ledenvergadering -alv- leden, die door het bestuur of een groep leden, waarover hierna meer, worden voorgedragen, benoemen tot erelid of lid van verdienste, die na hun benoeming, ter beoordeling van het bestuur, kunnen worden vrijgesteld van bepaalde financiële verplichtingen.

2. Contributie.

De contributie wordt jaarlijks in de najaarsvergadering vastgesteld. De contributie bestaat uit clubbijdrage, NGF-bijdrage en de aan de stichting golf Ameland – SGA – af te dragen speelrechtvergoeding. Bij tussentijdse beëindiging van het lidmaatschap om welke reden dan ook vindt geen restitutie of kwijtschelding plaats. In bijzondere gevallen kan het bestuur besluiten tot gehele of gedeeltelijke vrijstelling van het betalen van contributie.

3. Verplichtingen leden.

Leden zijn verplicht tot naleving van de statuten, het huishoudelijk reglement, regels van de NGF, baan reglement en overigens van alle reglementen en/of voorschriften, die door de vereniging aan hen worden gepresenteerd. Bij niet naleving daarvan kan het bestuur besluiten tot berisping, schorsing of ontzetting.

4. Bestuur.

Het bestuur verdeelt onderling de taken. Het bestuur vergadert tenminste 4 keer per jaar. Zijheeft ook tenminste 4 keer per jaar overlegvergaderingen met de SGA, tenminste één vergadering met de stichting de Aanleg en spreekt tenminste één keer per jaar met de door het bestuur ingestelde commissies.

5. Algemene ledenvergadering.

Er worden twee algemene ledenvergaderingen gehouden. De najaarsvergadering staat in het teken van de begroting en de voorjaarsvergadering in het teken van de verantwoording. De vergaderingen worden door het bestuur bijeengeroepen met een termijn van veertien dagen.

6. Stemrecht.

Alle leden hebben één stem. Stemmen gebeurt bij handopsteken, tenzij het bestuur of een groep van leden, waarover hierna meer, een schriftelijke stemming wenst. In dat geval benoemt het bestuur een stemcommissie bestaande uit twee leden. Bij een gewone meerderheid van de uitgebrachte stemmen is een voorstel aangenomen. Bij staking van stemmen is het voorstel waarover gestemd wordt verworpen. Bij volmacht stemmen is mogelijk, waarbij een lid ter vergadering maximaal drie volmachten mag hanteren.

7. Commissies.

De vereniging kent commissies, die door het bestuur worden ingesteld, met uitzondering van de beroepscommissie en de kascommissie die door de alv woorden benoemd. De taken en bevoegdheden van de commissies worden van tijd tot tijd in overleg door het bestuur vastgesteld.

8. Beroep.

Als een lid het niet eens is met een besluit van het bestuur hem betreffende, kan hij binnen 14 dagen nadat dat besluit hem kenbaar is gemaakt in beroep komen bij de beroepscommissie bestaande uit drie leden maximaal voor drie jaar benoembaar, die na het horen van het lid en het bestuur zo spoedig mogelijk daarna een bindende uitspraak doet.

9. Kascommissie.

De kascommissie, bestaande uit twee leden en maximaal voor een periode van drie jaar benoembaar, controleert jaarlijks de financiën van de vereniging en doet daarvan verslag op de voorjaarsvergadering.

10. Besluitvorming en voordracht leden.

Over door het bestuur tijdens algemene vergaderingen gepresenteerde onderwerpen wordt zo nodig met een stemming besloten. Een groep leden, die tenminste 10% van het ledental vertegenwoordigt, heeft het recht onderwerpen op de alv te presenteren en zo nodig daarover een besluit uit te lokken.

11. Overleg SGA.

Het bestuur zorgt voor periodiek overleg met SGA, waarbij centraal staat dat beide organisaties eenheid uitstralen en golf op Ameland zo aantrekkelijk mogelijk maken voor leden en gasten. Gasten hebben met uitzondering van de respectieve clubkampioenschappen het recht aan door de vereniging georganiseerde wedstrijden mee te doen.

12. Stichting de Aanleg.

De vereniging zorgt voor vervulling van de kwaliteitszetel namens de vereniging in het bestuur van de stichting de Aanleg. Die vertegenwoordiger behoeft voor majeure beslissingen in dat bestuur toestemming van het bestuur van de vereniging.

13. Bestuursbesluit.

Voor zover de statuten of het huishoudelijk reglement daar geen uitsluitsel over geeft beslist het bestuur, daarbij het belang van de vereniging centraal stellend.