Privacy verklaring

Home /
Privacy verklaring
Privacyverklaring van Golfvereniging Ameland

De Golfvereniging Ameland (hierna: GA) hecht veel waarde aan de
bescherming van de persoonsgegevens van de leden. Dit brengt met zich mee
dat de GA er alles aan doet om de privacy van de leden te waarborgen. Het
doel van deze privacyverklaring is de leden te informeren over de
persoonsgegevens die de GA verzamelt en de doeleinden waarvoor zij worden
gebruikt.

In artikel 2 van de Statuten van GA is het doel van de vereniging omschreven:
‘De vereniging heeft ten doel het bevorderen van het golfspel, alsmede het
bevorderen van het gezellig verkeer van de leden’. En: ‘Zij tracht dit doel
onder meer te bereiken door het aangaan van afspraken en overeenkomsten
met Stichting Golfbaan Ameland, alsmede het organiseren van wedstrijden en
andere golf gerelateerde zaken’, alles in overeenstemming met de Statuten en
het Huishoudelijk Reglement.

De GA legt persoonsgegevens van de leden vast en gebruikt deze binnen het
statutair omschreven doel en in overeenstemming met het doel waarvoor deze
zijn verstrekt. Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor doeleinden die
hiermee niet te verenigen zijn. De GA gaat zorgvuldig om met de
persoonsgegevens van de leden en houdt zich te allen tijde aan de
toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).


De verzamelde persoonsgegevens

De door de GA verzamelde persoonsgegevens zijn de tot een natuurlijke
persoon herleidbare gegevens, zoals deze door betrokkene worden verstrekt
bij schriftelijke aanmelding als lid van de GA: naam met foto, adres,
woonplaats, e-mailadres, telefoonnummer(s), NGF-nummer, leeftijd, geslacht,
handicap en betalingsgegevens.


Geheimhouding binnen lidmaatschap

Als lid van de GA beschikt u ook over de (persoons)gegevens van de andere
leden en bijzonderheden over de club. U mag deze gegevens uitsluitend
gebruiken voor doeleinden die te maken hebben met het verenigingsleven. Het
is verboden om tijdens of na beëindiging van uw lidmaatschap deze gegevens
te gebruiken voor andere doeleinden. Na beëindiging van uw lidmaatschap
dient u tevens alle persoonsgegevens te vernietigen die u van de GA en haar
leden hebt. Overtreding van de geheimhouding kan een boete en/of
ontzegging van uw lidmaatschap tot gevolg hebben.


Doeleinden

Deze persoonsgegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– Ledenadministratie
– Financiële administratie
– Handicapregistratie
– Wedstrijddeelname en informatie d.m.v. nieuwsuitingen
– Verzending van nieuwsbrieven en plaatsing nieuwsberichten naar leden.
– Ledenlijst
– Reservering starttijden
– Bijhouden statistieken voor aannamebeleid en baangebruik en niet
herleidbaar tot personen
– Historisch Archief


Verstrekking aan derden

De persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden anders dan
noodzakelijk voor de uitvoering van de hierboven omschreven doeleinden.
Persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt met wie de GA een
verwerkersovereenkomst afsluit, waarin o.a. afspraken worden gemaakt om de
beveiliging van de persoonsgegevens te waarborgen. Derden worden
ingeschakeld voor:
– De ledenadministratie
– Facturatie
– Het gebruik van een beveiligd ledengedeelte van een website
– Levering digitale-diensten, App en golf-software voor wedstrijden
– Handicapregistratie
– Verzending nieuwsbrieven
– E-mail diensten

De GA verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen
(personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is
gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

De GA bewaart de persoonsgegevens van de leden niet langer dan
noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van
de wet is vereist.


Beveiliging

De GA neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de
persoonsgegevens van de leden te beschermen tegen onrechtmatige inzage of
verwerking. Dat houdt in dat alle personen met bevoegdheid tot kennisneming
van persoonsgegevens verplicht zijn tot geheimhouding ervan.
Leden van de GA die inzage hebben in persoonsgegevens dienen een
geheimhoudingsverklaring te ondertekenen. Zij zijn geïnformeerd over het
belang van de bescherming van persoonsgegevens. Er is een systeem van
hiërarchisch geautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, waarbij slechts die
gegevens opvraagbaar zijn die nodig zijn voor uitvoering van de
voorgeschreven taak. Daartoe zijn alle systemen gekoppeld aan een
gebruikersnaam en wachtwoordbeleid. Tot slot worden doorlopend back-ups
gemaakt van de persoonsgegevens, om deze te herstellen bij incidenten.


Foto’s, films en geluidsopnames

GA hanteert de volgende regels voor het maken van foto’s, films en
geluidsopnames:
– U mag foto- of filmopnames maken van uzelf op de golfbaan of in het
clubhuis, maar er mogen alleen andere leden of bezoekers herkenbaar te
zien/te horen zijn mits zij daar uitdrukkelijk toestemming voor geven.
– Wilt u een foto of film delen via social media? Zorg er altijd voor dat er geen
andere mensen op de achtergrond van uw foto/film zichtbaar zijn, die zich niet
bewust zijn van de camera. Zijn mensen duidelijk in beeld van de foto/film,
vraag dan om toestemming en vertel ook dat u dit wilt delen op social media.
– Foto’s van leden worden gepubliceerd op de website tenzij u aangeeft geen
prijs te stellen op de publicatie van uw foto’s en film- en geluidopnames
waarna de publicatie onmiddellijk zal worden verwijderd.


Gegevensinzage

De leden hebben te allen tijde het recht om de van hen opgenomen gegevens
in te zien, te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. De leden kunnen
bezwaar maken tegen de verwerking van hun persoonsgegevens (of een deel
hiervan) door de GA of door één van de door de GA ingeschakelde verwerkers.
Ook heeft een lid het recht om de door hem verstrekte gegevens door de GA te
laten overdragen aan hemzelf of rechtstreeks aan een andere partij indien
gewenst.


Klachten
Met een klacht over de verwerking van zijn persoonsgegevens kan een lid zich
wenden tot het bestuur, onverminderd het recht op indiening van een klacht
bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het
gebied van privacy, www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
Wijzigingen
De GA behoudt zich het recht voor om wijzigingen in de Privacyverklaring aan
te brengen, wanneer dat nuttig of noodzakelijk blijkt. Check daarom
regelmatig de Privacyverklaring voor de meest recente opvattingen over het
privacy beleid.


Contact
De GA is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Bij
vragen over de Privacyverklaring of over uw gegevens kunt u contact opnemen
met het secretariaat via info@golfverenigingameland.nl of schriftelijk p/a
Secretaris Golfvereniging Ameland, De Vijzel 6, 9285 MV Buitenpost.