Wedstrijdreglement en plaatselijke regels

Home /
Wedstrijdreglement en Plaatselijke Regels
Wedstrijdreglement en plaatselijke regels, Golfvereniging Ameland d.d. juli 2020
1. ALGEMEEN

1.1. Alle clubwedstrijden worden gespeeld volgens de “Rules of Golf’ zoals vastgelegd door de Royal & Ancient Rules Limited. Daarnaast zijn de Local Rules van kracht.

1.2. Indien een golfprofessional lid wordt van de Golfvereniging Ameland geldt het volgende:

De golfprofessional:
– is uitgesloten van deelname aan de bruto strokeplay wedstrijden, de clubkampioenschappen en het Ameland Open;
– mag deelnemen aan de verenigingswedstrijden waar sprake is van handicapverrekening.

1.3. Mobiele telefoons. Het gebruik van mobiele telefoons voor het bellen of gebeld worden is niet toegestaan. Uitzondering voor deze regel kan alleen worden gemaakt na instemming van de Commissie. Het standby hebben van de mobiele telefoon voor het gebruik van de golf-app en/of het invoeren van de score is wel toegestaan.

1.4. De organisatie, uitvoering en begeleiding van clubwedstrijden is door het bestuur opgedragen aan de wedstrijdcommissie.

1.5. De wedstrijdleiding van de clubwedstrijden is in handen van leden die daarvoor door de wedstrijdcommissie zijn aangezocht.

1.6. De wedstrijdleider heeft de bevoegdheid maatregelen te treffen om een optimaal verloop van de wedstrijd te bevorderen.

1.7. De wedstrijd Cie. heeft de keuze, als bij sluiting van de inschrijvingstermijn blijkt dat het aantal deelnemers minder is als 6 of 15, de geplande wedstrijd te laten vervallen.

1.8. Het gebruik van een handicart tijdens een wedstrijd is toegestaan voor spelers die in het bezit zijn van een geldige gebruikerskaart. Zij, die daarvan gebruik willen maken, dienen dat aan te geven bij de inschrijving. Zij moeten de handicart zelf reserveren.

1.9. Het gebruik van een amateur-caddie tijdens een wedstrijd is toegestaan, mits flightgenoten hier geen bezwaar tegen hebben.

1.10. Alle in het programma vermelde wedstrijden hebben “standing”. Tijdens een wedstrijd mogen niet-deelnemende spelers zich nooit tussen de partijen voegen.

1.11. Spelers dienen zich aan de geldende kledingregels te houden. De wedstrijdleiding is bevoegd spelers, die hieraan niet voldoen, van de wedstrijd uit te sluiten.

1.12. Indien een speler tijdens een stableford wedstrijd niet meer kan scoren, is hij verplicht de bal op te nemen.

1.13. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid om een wedstrijd te staken/af te gelasten als de situatie daartoe aanleiding geeft.

2. INSCHRIJVING

2.1. Inschrijving van een wedstrijd gaat via Nexxchange.com

2.2. Men dient de exacte handicap te controleren. Alleen spelers met een actuele handicapkomen in aanmerking voor de prijzen. Als norm geldt vier wedstrijd- of qualifying scorekaarten in de voorgaande 12 maanden.

2.3. Bij overtekening kan men zich op de reservelijst plaatsen.

2.4. Inschrijven betekent tijdig verschijnen, eventueel inleggeld betalen en spelen op de wedstrijddag.

3. WEDSTRIJDINDELING

3.1. De startlijst staat op de dag van de wedstrijd in Nexxchange.

3.2. Deelnemers moeten zich zelf op de hoogte stellen van hun starttijd.

3.3. De wedstrijdleiding heeft de bevoegdheid om de startlijst, zoals die is gepubliceerd, in het belang van de wedstrijd te veranderen of aan te passen.

4. STARTTIJDEN

4.1. Men dient zich uiterlijk 15 minuten vóór de starttijd te melden in het clubhuis om de scorekaart in ontvangst te nemen en eventueel inschrijfgeld te voldoen.
Bij shotgun is dat 30 minuten.

4.2. Vijf minuten vóór de starttijd dient men aanwezig te zijn bij de eerste tee.

5. AFZEGGEN

5.1. Afmelding voor deelname, nadat de startlijst is opgemaakt, kan alleen zo spoedig mogelijk mondeling bij de wedstrijdleiding en alleen als men om zeer dringende reden verhinderd is.

6. SCOREKAARTEN

6.1.Speler en marker moeten hun scorekaart vóór de wedstrijd uitwisselen.

6.2. De speler is zelf verantwoordelijk voor de exacte handicap vermeld op de scorekaart. Speelt men van een hogere handicap dan volgt diskwalificatie.

6.3. Direct na afloop moet de scorekaart worden ingevoerd in de computer tenzij de wedstrijdleider vooraf anders heeft bepaald.

6.4. De scorekaart moet volledig ingevuld, ondertekend en bij voorkeur uitgerekend zijn.

6.5. Onvolledig ingevulde of niet ondertekende kaarten worden terzijde gelegd en beschouwd als “No Return”.

7. TIJDENS DE WEDSTRIJD

7.1. Gebruik van een pitchfork is verplicht. Repareer de eigen pitchmark en één of meerdere van een ander.

7.2. Trolleys mogen niet op de foregreen rijden.

7.3. Na gebruik de bunker aanharken en de hark buiten de bunker terug leggen.

7.4. Langzaam spel (verlies van een hole) moet vermeden worden! Na het uitspelen van een hole moet de speler zonder onnodig oponthoud van de volgende afslagplaats spelen. De straf voor overtreding van deze regel kan bij matchplay verlies van één hole en bij strokeplay twee slagen betekenen. Bij een stableford wedstrijd mag de wedstrijdleiding twee punten aftrekken.

7.5. Wanneer een speler denkt dat er gevaar is voor blikseminslag mag hij het spel onderbreken. Dit moet hij zo snel mogelijk bij de commissie melden. Nadat het spel door de Commissie is stopgezet voor een gevaarlijke situatie, mogen de spelers – in een match of een groep – die zich tussen het spelen van twee holes bevinden, het spel niet hervatten voordat de Commissie hiertoe opdracht heeft gegeven. Spelers die bezig zijn een hole te spelen, moeten het spel onmiddellijk onderbreken en mogen het spel pas hervatten als de Commissie hiertoe opdracht heeft gegeven. Indien een speler het spel niet onmiddellijk onderbreekt, wordt hij gediskwalificeerd, tenzij de omstandigheden het niet opleggen van die straf rechtvaardigen zoals bepaald in Regel 33-7. Het signaal om het spel stop te zetten voor een gevaarlijke situatie is een aanhoudende toon van de sirene.

8. GESCHILLEN/BIJZONDERE SITUATIES

8.1. Bij “no show “ dient inschrijfgeld betaald te worden en de speler wordt door de voorzitter van de wedstrijdcommissie gewaarschuwd. Bij een volgende “no show” kan de deelnemer worden geschorst voor deelname aan twee eerstvolgende qualifying wedstrijden.

8.2. Bij geschillen beslist de wedstrijdleiding. Als er een referee aanwezig is beslist deze.

8.3. Indien de omstandigheden dat vereisen, zal in overeenstemming met de regels (regel 34) een commissie worden samengesteld uit drie personen. De commissie wordt samengesteld uit de wedstrijdleider(s) en/of referee(s) en/of lid van wedstrijdcommissie en/of lid van handicapcommissie.

8.4. Ingeval van ‘TIES’ voor de eerste plaats van een strokeplay (club)kampioenschap wordt een “sudden death play off” gespeeld voortdurend over hole 1 en 9/18 tot er een winnaar is. Dit geldt ook indien er meerdere spelers om de eerste plaats moeten strijden. Via loting wordt bepaald welke speler het eerst afslaat. Indien sprake is van ‘TIES’ bij overige clubwedstrijden, dan wordt de plaats op het erepodium bepaald via de ‘matching cards methode’ d.w.z. de resultaten over de laatste 9-6-3-1 holes van de ronde zoals door het wedstrijdprogramma van Nexxchange wordt bepaald. Indien deze methode geen beslissing brengt, wordt gekeken naar de beste bruto/stableford score in Nexxchange. Mocht dat eveneens niet leiden tot duidelijkheid, dan is de speler met de laagste exact handicap de winnaar.

8.5. Alleen leden van de vereniging komen in aanmerking als winnaar van een seriewedstrijd, zoals de Bontlieuw maandbeker.

9. PRIJSUITREIKING

9.1. De prijsuitreiking is in het algemeen binnen een half uur na binnenkomst van de laatste deelnemer.

9.2. Alle spelers worden geacht bij de prijsuitreiking aanwezig te zijn.

9.3. Een prijswinnaar, die niet aanwezig is bij de prijsuitreiking, verliest zijn recht op de prijs, tenzij er goede redenen zijn gemeld bij de wedstrijdleiding.

10. BEVOEGDHEID WEDSTRIJDLEIDING

De commissie/wedstrijdleiding beslist in alle gevallen waarin dit reglement niet of onvoldoende voorziet en in geval van twijfel en/of verschil van mening.

11. PLAATSELIJKE REGELS

Onderstaand overzicht is afgeleid van Appendix I, ‘Plaatselijke Regels’ uit de Golfregels. Voor de volledige tekst wordt naar deze publicatie verwezen.

Straffen. De Straf voor overtreding van een plaatselijke regel: bij Matchplay: Verlies van de hole, bij Strokeplay: Twee strafslagen.

Permanente plaatselijke regels

1. Out of bounds wordt gemarkeerd door witte palen en door de afrastering rondom de golfbaan. De 2e hole is ‘out of bounds’ bij het spelen van de 3e hole. De 11e hole is ‘out of bounds’ bij het spelen van de 12e hole. De ‘out of bounds’ lijn wordt aangegeven door witte palen. Deze witte palen zijn vaste obstakels bij het spelen van de 2e en de 11e hole.

Noot: De palen die buiten de baan aangeven bevinden zich buiten de baan en kunnen alleen met een strafslag worden ontweken (zie regel 2.3).

2. ls de bal van een speler niet gevonden of het is bekend of praktisch zeker dat deze buiten de baan is, dan mag de speler als volgt handelen. Met twee strafslagen mag de speler de oorspronkelijke bal of een andere bal droppen in deze dropzone (zie Regel 14.3)

Twee bij benadering vastgestelde referentiepunten:

a. Referentiepunt voor de bal: het punt waar de oorspronkelijke bal vermoedelijk:

– tot stilstand is gekomen op de baan;

– het laatst de grens van de baan heeft gekruist om buiten de baan te gaan.

b. Fairway referentiepunt: het punt op de fairway van de hole die wordt gespeeld dat het dichtst bij het referentiepunt voor de bal is, maar niet dichter bij de hole dan het referentiepunt voor de bal.

Voor het toepassen van deze plaatselijke regel betekent “fairway” elk grasgebied dat is gemaaid op fairwayhoogte of lager.

Als de bal vermoedelijk verloren is op de baan of het laatst de grens van de baan heeft gekruist voor het begin van de fairway, dan kan het fairwayreferentiepunt een pad met gras zijn, gemaaid op fairwayhoogte of lager, of een afslaglocatie van de hole die wordt gespeeld.

Afmeting van de dropzone gebaseerd op de twee referentiepunten. Overal tussen:

a. een lijn vanaf de hole door het referentiepunt voor de bal (en binnen twee clublengten aan de buitenkant van die lijn), en

b.een lijn van de hole door het fairwayreferentiepunt (en binnen twee clublengten aan de fairwaykant van die lijn).

Maar met de volgende beperkingen voor de plaats van de dropzone:
a. deze moet in het algemene gebied zijn, en
b. deze mag niet dichter bij de hole zijn dan het referentiepunt voor de bal.

Als de speler een bal in het spel heeft gebracht volgens deze plaatselijke regel:

a. Dan is de oorspronkelijke bal, die verloren of buiten de baan is, niet langer in het spel en mag niet worden gespeeld.


b.Dit geldt zelfs als de bal wordt gevonden op de baan voor het einde van de 3 minuten zoekperiode (zie Regel 6.3b).

Maar de speler mag deze mogelijkheid niet gebruiken voor de bal als:

a. bekend of praktisch zeker is dat de bal tot stilstand is gekomen in een hindernis, of


b. de speler een provisionele bal heeft gespeeld met straf van slag en afstand (zie Regel 18.3).

Een speler mag deze mogelijkheid gebruiken voor een provisionele bal die niet is gevonden of waarvan bekend of praktisch zeker is dat deze buiten de baan is.

3. Als een speler niet weet of zijn bal in de hindernis ligt bij hole 5/14, mag de speler een provisionele bal spelen volgens Regel 18.3, die als volgt is aangepast: Bij het spelen van een provisionele bal, mag de speler gebruik maken van de ontwijkoptie met slag en afstand (zie Regel 17.1d(1), de mogelijkheid om recht naar achteren ontwijken (zie Regel 17.1d(2)) of, als het een rode hindernis betreft, de mogelijkheid om zijwaarts te ontwijken (zie Regel 17.1d (3)).

Indien de speler een provisionele bal volgens deze regel heeft gespeeld, dan mag hij of zij geen andere ontwijkopties volgens Regel 17.1 gebruiken in relatie tot de oorspronkelijke bal. Bij de beslissing wanneer de provisionele bal de bal in het spel wordt of dat deze moet worden opgegeven, zijn Regel 18.3c(2) en 18.3c(3) van toepassing, behalve:

– als de oorspronkelijke bal binnen 3 minuten is gevonden in de hindernis. Dan mag de speler kiezen om:

1. het spel voort te zetten met de oorspronkelijke bal die in de hindernis ligt, in welk geval de provisionele bal niet mag worden gespeeld. Alle slagen met de provisionele bal voordat deze werd opgegeven (inclusief gedane slagen en straffen opgelopen met het spelen van de provisionele bal) tellen niet mee, of

2. het spel voort te zetten met de provisionele bal in welk geval de oorspronkelijke bal niet mag worden gespeeld.

– als de oorspronkelijke bal niet wordt gevonden binnen de zoekperiode van 3 minuten of het is bekend of praktisch zeker dat deze in de hindernis ligt, dan wordt de provisionele bal de bal in het spel.

4. GUR aangegeven door blauwe palen met een groene kop of witte lijnen en een paal met een groene kop is een verboden speelzone. Bij een belemmering door deze verboden speelzone is het verplicht deze zonder straf te ontwijken volgens Regel 16-1f.

5. Een belemmering door een vast obstakel mag worden ontweken volgens Regel 16.1. De speler heeft een extra mogelijkheid om een belemmering van een vast obstakel te ontwijken als het obstakel zich dicht bij de green en op de speellijn bevindt.

– Bal in het algemene gebied. De speler mag ontwijken volgens Regel 16.1b indien het vaste obstakel zich op de speellijn bevindt, en:

– binnen twee clublengten van de green ligt, en

– binnen twee clublengten van de bal.

Uitzondering: bij een duidelijk onredelijke speellijn mag er niet zonder straf ontweken worden. Een vast obstakel mag volgens deze plaatselijke regel niet ontweken worden als de speler een speellijn kiest die duidelijk onredelijk is.

6. Afstandsmeters. Een speler mag afstanden bepalen met een afstandsmeter. Indien een speler tijdens een vastgestelde ronde een afstandsmeter gebruikt om ook andere gegevens te bepalen die zijn spel zouden kunnen beïnvloeden (bijv. helling, windsnelheid, etc.), overtreedt hij Regel 14-3.

Straf voor eerste overtreding: Matchplay – verlies van de hole; Strokeplay – 2 slagen.
Straf bij volgende overtreding – diskwalificatie.
Straf voor overtreding plaatselijke regel: Matchplay – verlies van de hole Strokeplay – twee slagen.

7 *. Uitwerpselen van ganzen mogen naar keuze van de speler worden behandeld als:

– een los natuurlijk voorwerp dat mag worden verwijderd volgens Regel 15.1; of

– grond in bewerking waarvan ontwijken is toegestaan volgens Regel 16.1.

De speler mag uitwerpselen op de green ook van de speellijn verwijderen met behulp van het bij de green aanwezige onderhoudsgereedschap. Als hierbij de speellijn of andere omstandigheden die de slag beïnvloeden worden verbeterd volgt er geen straf volgens Regel 8.1a.

Straf voor het spelen van een verkeerde plaats in overtreding van deze Plaatselijke Regel: algemene straf volgens Regel 14.7a.

* Toegevoegd d.d. 30-08-2023

Tijdelijke plaatselijke regels

Na afkondiging van de Commissie geldt het volgende.

1. Plaatsen.
Een bal die op een kort gemaaid gedeelte door de baan ligt, mag zonder straf worden verplaatst of opgenomen en worden schoongemaakt. De speler mag een bal plaatsen binnen 15 cm van de plaats waar hij oorspronkelijk lag, maar niet dichter bij de hole. De speler mag de bal eenmaal verplaatsen of plaatsen en nadat de bal is verplaatst of geplaatst is hij in het spel.

Noot: “kort gemaaid gedeelte” betekent elk deel van de baan, met inbegrip van paden door de rough, gemaaid op fairwayhoogte of lager.