Van de voorzitter Impressie ALV

Algemene ledenvergadering Golfvereniging Ameland 5 november 2022.
 
Op zaterdag 5 november vond de jaarlijkse najaarsvergadering van de golfvereniging Ameland plaats. Hieronder volgt een korte impressie. Het  volledige verslag van deze vergadering zal te zijner tijd vóór de voorjaarsvergadering van 8  april 2023 beschikbaar zijn. 
 
Er was een behoorlijke opkomst wat mede te danken was aan de mogelijkheid voorafgaande aan de vergadering aan de gezelligheids wedstrijd mee te doen. Met de maaltijd daarna – dank aan Hinke en Rika- bleek dat een gelukkige formule.
 
De vergadering stond stil bij het recentelijk overlijden van Leon Fransen.
 
Kees Borstlap presenteerde de voorlopige cijfers 2022. Vooral door de verhoging van de afdracht aan de NGF werd het voorstel de clubcontributie voor 2023 vast te stellen op € 57 door de vergadering aanvaard. Op de voorjaarsvergadering te houden op 8 april 2023 zullen de definitieve cijfers op de agenda staan en zal voorafgaand de kascommissie worden benaderd.
 
Sytske Engels keek terug op de vele wedstrijden van het afgelopen seizoen en overhandigde onder luid applaus het jasje aan Gerard Vloedgraven voor zijn scores van de herenmiddagen dit jaar, met de mededeling dat hij dat jasje mag behouden.
 
Het voorstel vanaf 2023 één ledenvergadering te houden werd door de aanwezige leden verworpen. Zeker in deze tijd, waarin van alles lijkt te gebeuren, vond de vergadering het wenselijk twee maal per jaar bij elkaar te blijven komen. Het bestuur respecteert die wens uiteraard.
 
Punt 7 van de agenda – ontwikkelingen op en rond de baan- maakte veel los. Dirk-Jan Bender stond eerst stil bij de geschiedenis. In 2017 is de stichting SGA opgericht met een bestuur en een raad van toezicht  van elk twee man, allen lid van de vereniging. De benodigde gelden zijn gegenereerd door leden van de vereniging en de vereniging zelf. Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen vereniging en SGA. De stichting exploiteert de banen en het clubhuis en de vereniging is de grootste huurder. Aanvankelijk betrof de exploitatie alleen de grote baan. Recent is daar de par 3 baan bijgekomen. Het bestuur spreekt nogmaals haar waardering uit voor hetgeen SGA in de relatief korte tijd heeft bereikt. Het clubhuis en andere zaken hebben een facelift ondergaan, de digitalisering is voortvarend ter hand genomen en de financiën zijn goed, hetgeen onder meer mag blijken uit het feit dat vrijwel alle crowdfunders, waaronder de vereniging, zijn afgelost.
 
Iedereen is inmiddels op de hoogte van de plannen voor de Amelander Kaap. De loods die op het terrein van de Kaap staat is voor het jaar 2023 gehuurd door SGA. De handicarts kunnen dat jaar daar gestald blijven, terwijl de leden die een locker huren dit onder dezelfde condities kunnen continueren bij de Kaap.
 
Met ingang van januari 2023 zal het onderhoud van de beide banen geschieden door Spoelstra, die nu al de par 3 baan doet. Onze gastheer Hinke zal stoppen. Bij monde van Ernest Groosman wordt Hinke onder grote bijval bedankt voor alles wat hij voor de vereniging heeft gedaan.
 
Er volgt een interessante gedachtewisseling over de ontwikkelingen op en rond de golfbanen. In het kader van deze impressie volsta ik hierbij een enkel punt te noemen. Algemeen werd ervaren dat de leden zich zeer betrokken voelen bij de toekomst van golf op het eiland. Men was bezorgd over de kwaliteit van de baan, nu Hendrik Engels, een erkend en voortreffelijk greenkeeper, vertrekt. Zonder uitzondering vonden de aanwezigen dat alle aandacht, deskundigheid en inzet moest gaan naar de (kwaliteit van de) baan. Verder mist de vergadering inzicht in de toekomstplannen van SGA. Tegen die achtergrond zegt het bestuur toe dat SGA voor de komende ledenvergaderingen uitdrukkelijk wordt uitgenodigd, met name om de leden te informeren over de plannen voor die toekomst, die ons allen aangaat.
 
Onder luid applaus werd Tea Barf lid van verdienste van de vereniging. Zij is vanaf de oprichting van de club een enthousiast en gedreven lid op wie je altijd een beroep kon en kan doen.
 
Henny de Jong werd bedankt voor haar inzet voor Lichtgolfen, Jaap Zuiderveld voor zijn bestuurslidmaatschap van de stichting de Aanleg en Roland Blom voor zijn werk voor de website en de migratie van Egolf4U naar Nexxchange.
 
Het was  een geanimeerde vergadering waarop het bestuur met plezier terugkijkt.
 
Dirk-Jan Bender

Meer nieuws

NGF-competitie 2024 achter de rug

Update 3 mei 2024 De NGF-competitie 2024 is voor de beide Amelander golfteams weer gespeeld. In hun laatste wedstrijd speelde Heren 50+ op ‘De Groene

Word lid!

Wilt u lid worden van onze golfvereniging? Lees meer op onze leden pagina.